Door confrontatie met rolmodellen straatcriminaliteit verminderen

Door confrontatie met rolmodellen straatcriminaliteit verminderen

Lector Hogeschool Leiden doet vernieuwend onderzoek naar straatjongeren

Voorkom dat straatjongeren afglijden in de georganiseerde criminaliteit door ze hard en duidelijk aan te pakken op hun gedrag. Deze jongeren pak je niet aan met fluwelen handschoenen, maar moeten worden aangesproken door rolmodellen en professionals die zelf ook dicht bij de werkelijkheid van de jongeren staan en respect genieten. Die kunnen het verschil maken. Daarbij is het noodzakelijk dat een helder en haalbaar toekomstperspectief wordt geschetst dat beter is dan het leven op de straat. Dat stelt Jan Dirk de Jong morgen in zijn lectorale rede bij Hogeschool Leiden.

“Een goede relatie tussen jongeren met gepassioneerde professionals en positieve rolmodellen is daarbij onontbeerlijk”, stelt Jan Dirk de Jong. “Zij spreken jongeren aan op dat vermogen iets van zichzelf te kunnen maken en nemen hen daarin bloedserieus (mede door hen juist duidelijk te wijzen op denkfouten en hard confronteren met slachtoffergedrag). Boven alles keuren ze onwenselijk of slecht gedrag van een jongere af wanneer hij (opnieuw) een verkeerde keuze heeft gemaakt, maar nooit de jongere zelf als persoon.”

Aantrekkelijk perspectief

In die houding van professionals en andere betrokken volwassenen ligt mogelijk een belangrijke sleutel die maakt dat jongeren zich wel openstellen voor een ander perspectief dan het straatleven. Risicojongeren die slechts een marginale positie bekleden of om andere redenen overwegen het straatleven de rug toe te keren, kunnen met behulp van de mensen met die juiste houding een aantrekkelijk perspectief gaan zien in een realistisch bestaan in de burgermaatschappij. Als dat leidt tot de beleving van meer verbondenheid dan deze jongeren op straat gewend zijn, dan kunnen zij makkelijker worden overgehaald die sprong te wagen.

Verkeerd verbonden

“De ontbrekende schakel in de aanpak van jeugdcriminaliteit is ons gebrekkige vermogen om een sterker gevoel van verbondenheid tot stand te kunnen brengen in een gewenst milieu ten opzichte van dat straatleven waarin een jongere tenminste iemand voorstelt”, aldus Jan Dirk de Jong. “Ze menen op de straat van meer betekenis te kunnen zijn dan in een ‘witte’ samenleving als een mislukte leerling, ongewenste migrantenzoon en minderwaardig mens.”

Wanneer zo’n risicojongere inziet dat hij verkeerd verbonden is op straat en gemotiveerd is om nieuwe mogelijkheden voor betere verbindingen te verkennen, is de volgende vraag hoe dan precies de juiste verbinding tot stand te brengen tussen de jongere en een alternatieve sociale omgeving. Daarbij willen we weten hoe hij veranderingen gaat beleven in zijn gevoel van verbondenheid thuis, in zijn buurt, in de klas, op zijn werkplek en ten aanzien van de rest van de Nederlandse samenleving. Meer nuchtere vakkennis over de ontwikkeling van die benodigde ‘verbondenheid.

Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden

Jan Dirk de Jong is als lector Aanpak Jeugdcriminaliteit verbonden aan het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. Het Expertisecentrum Jeugd ontwikkelt kennis om te begrijpen wat kinderen en jongeren nodig hebben voor hun ontwikkeling. Het gaat om kwetsbare jongeren die ‘bijzonder’ zijn en zoveel mogelijk gebruik moeten kunnen maken van wat we als ‘gewoon’ ervaren. Thuis wonen, naar school, spelen met vrienden en vriendinnen. En soms, wanneer het echt niet gaat is er een ‘bijzondere’ omgeving nodig. Het Expertisecentrum Jeugd leidt op voor het huidige en toekomstige werkveld en doet onderzoek dat hiervoor betekenis heeft.

 

Bron: https://www.hsleiden.nl/actueel/pers/persberichten/door-confrontatie-met-rolmodellen-straatcriminaliteit-verminderen.html

Docent heeft sleutelrol bij voorkomen radicalisering jeugd

Docent heeft sleutelrol bij voorkomen radicalisering jeugd

Jongeren in het Voortgezet Speciaal Onderwijs vatbaar voor radicaliserend gedrag

Docenten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bepalen in grote mate het leerklimaat in het klaslokaal. Een positief leerklimaat verkleint de kans dat kwetsbare jongeren radicaliseren. Dat blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Deze resultaten sluiten aan bij het rapport ‘twee werelden, twee werkelijkheden, hoe ga je daar als docent mee om?’ die minister Bussemaker januari 2016 publiceerde. Europees onderzoek moet aantonen hoe radicalisering van jeugd kan worden voorkomen door een positief leerklimaat op middelbare scholen te creëren, breder dan alleen het VSO.

Op 14 locaties van twee grote Amsterdamse schoolgemeenschappen voor voortgezet speciaal onderwijs is door het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam in maart 2015 onderzocht in hoeverre het klimaat in de klas samenhing met gevoelens van afwijzing door de maatschappij, crimineel gedrag en probleemgedrag als ongehoorzaamheid en agressiviteit.

Radicalisering

Momenteel is er veel bezorgdheid over radicalisering van jongeren en niet in de laatste plaats omdat radicale jongeren geweld in onze samenleving niet schuwen. Radicalisering is echter een breed begrip: jongeren kunnen extreme denkbeelden ontwikkelen richting geloof, maar ook richting misdaad, rechts-radicale of links-radicale denkbeelden. De oorzaken van radicalisering liggen vaak in een onderliggend gevoel bij jongeren van achterstelling, onheuse bejegening en boosheid.

Jongeren in het VSO zijn vaak argwanend naar instanties, zowel de politie als naar hulpverleners om hen heen, omdat zij denken dat ze ‘hen moeten hebben’ en ‘toch niet echt willen helpen’. Het gaat daarbij niet altijd om gebrek aan kansen, maar ook om het zichzelf uitsluiten van de maatschappij en het ontkennen van de rechtsstaat. Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben door sociaal-emotionele en intellectuele problemen een grotere kans om niet mee te kunnen in de huidige maatschappij, waardoor zij hun identiteit sterker ontlenen aan groepen waartoe zij willen behoren. Zij zullen in hogere mate (radicale) ideeën en (criminele) cognities van rolmodellen overnemen.

Positief leerklimaat

Op basis van de resultaten kan worden gesteld dat een responsieve en ondersteunende houding van de docent leidt tot een significante afname van de ervaren afwijzing van de maatschappij en criminele cognities. Het gevoel afgewezen te worden door de samenleving kan voor een gedeelte worden gecompenseerd door een responsieve opvoeding die het zelfvertrouwen van kinderen vergroot. Deze responsieve opvoeding geeft kinderen en risicojongeren het idee dat ze ‘gezien worden, erbij mogen horen en ertoe doen’. Een positieve relatie met de docent leidt tot minder gevoelens van afwijzing van de maatschappij en kan de jongeren daarbij een positiever toekomstperspectief bieden zonder radicalisering.

Europese subsidie

Het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden gaat samen met de Universiteit van Gent en de ESADA Business School (Barcelona) een Europese subsidie aanvragen voor het doen van gezamenlijk onderzoek naar het voorkomen van radicalisering van jeugd in het middelbaar beroepsonderwijs. De bedoeling is dat de onderwijsinstellingen door het uitwisselen van ‘good practices’ (Barcelona conflicthantering – Leiden leerklimaat) een totaalpakket kunnen presenteren waarmee (toekomstige) docenten/hulpverleners hun werk in de klas of op straat zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.

Bron: https://www.hsleiden.nl/actueel/pers/persberichten/docent-heeft-sleutelrol-bij-voorkomen-radicalisering-jeugd.html

DORDRECHT ORGANISEERT NATIONALE ONDERWIJSWEEK

Als Nationale Onderwijsstad organiseert Dordrecht het komend jaar een aantal activiteiten. Het accent ligt op de Nationale Onderwijsweek van 5 tot 9 oktober 2015 en de TechniekWeek in het voorjaar van 2016. Op 1 mei 2015 is bekend geworden dat Dordrecht is uitverkozen tot Nationale Onderwijsstad 2015-2016. Volgens de Toetsingscommissie van de stichting Nationale Onderwijsweek kan de verkiezing van Dordrecht tot voorbeeld dienen voor de landelijke ontwikkeling van onderwijs. Dat meldt gemeente Dordrecht.

De gemeente, lokale en regionale onderwijsinstellingen en de Stichting Nationale Onderwijsweek organiseren in de Onderwijsweek presentaties, workshops, excursies en rondleidingen, lezingen en ontmoetingen rondom het thema ‘Meer dan school’. Hiervoor worden lokale, regionale en landelijke bekende en minder bekende mensen van diverse leeftijden en achtergronden betrokken. Duurzaamheid, (maritieme) techniek en innovatie, good practices, de presentatie van het landelijk onderzoek ‘informeel onderwijs’ en samenwerkingen met bedrijven in de regio komen aan bod. Het programma wordt opgebouwd rondom 0 tot 12 jaar, voortgezet onderwijs en MBO/HBO. Op twee avonden worden stadsgesprekken georganiseerd met onze inwoners over ouderbetrokkenheid en onderwijsvernieuwing.

Bron: http://www.nationaleonderwijsgids.nl/cursussen/nieuws/28836-dordrecht-organiseert-nationale-onderwijsweek.html

NATIONAAL CONGRES OUDERBETROKKENHEID IN TEKEN VAN INNOVEREN MET OUDERS

Op 10 september wordt voor de vierde keer het Nationaal congres Ouderbetrokkenheid georganiseerd in Amersfoort. Het thema van dit jaar is ‘Innoveren met ouders’. De vraag die deze editie centraal staat is: Hoe betrekt u ouders om een betere school te worden? Ook deze editie zijn er diverse presentaties van (inter)nationale experts op het gebied van ouderbetrokkenheid. Dat meldt CPS Onderwijsontwikkeling.

Deelnemers krijgen op het congres onder meer inzicht in het benutten van de talenten van ouders voor de innovatie van het onderwijs op hun school, leren de werkpraktijk te verrijken door samenwerking met bedrijven en andere organisaties in de omgeving en maken kennis met een compleet palet van voorbeelden om te interesse van de leerlingen te ontwikkelen naar vaardigheden die de samenleving van morgen van ze vraagt.

Keynote sprekers zijn Bill Corbett, vooraanstaand Amerikaans spreker, auteur over opvoeding en expert ouderschap en Peter de Vries, Nederlands toonaangevend expert op het gebied van ouderbetrokkenheid. Corbett geeft een mini-masterclass met voorbeelden van innovatief samenwerken met ouders om de school samen met de ouders te verbeteren. De Vries richt zich op de rol van ouders in de samenlevingsgerichte school. Daarnaast zijn er onder meer best practices, een praktijkcafé, forumdiscussie, interactieve en ludieke intermezzi en ruimte voor netwerken.

Het congres is bedoeld voor alle betrokkenen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs: leraren, schoolleiders en ouders. Het congres duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie over het congres is te vinden op de website www.cps.nl, bijvoorbeeld aanmelding en prijzen.

Bron: http://www.nationaleonderwijsgids.nl/cursussen/nieuws/28632-nationaal-congres-ouderbetrokkenheid-in-teken-van-innoveren-met-ouders.html

Ouderbetrokkenheid taak van ouders én school

Hoewel de term ouder­betrokkenheid anders doet vermoeden, zijn ouders én school verantwoordelijk voor regelmatig contact over de ontwikkeling van het kind, betogen Albert de Vries en Laura Zwoferink.

Het begrip ouderbetrokkenheid staat volop in de belangstelling. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sprak hierover gisteren op de conferentie ”Ouders en school: samen de schouders eronder” in Den Haag. Hij heeft in aansluiting op zijn voorganger uitgesproken dat hij overtuigd is van het belang van ouderbetrokkenheid in het onderwijs.

Op de conferentie werden tegelijk ook de expertisepunten ouderbetrokkenheid gelanceerd. Deze expertisepunten richten zich op het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap tussen ouders, scholen en andere kindgerichte organisaties en bredere gemeenschappen. Het begrip ouderbetrokkenheid kan echter voor verwarring zorgen als niet duidelijk is wat ermee wordt bedoeld.

In de term ouderbetrokkenheid worden alleen de ouders genoemd. Dit kan de indruk geven dat alleen de ouders meer betrokken moeten worden op de school. Het ministerie van Onderwijs geeft aan dat het bij ouderbetrokkenheid gaat om een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouders en school zijn beiden verantwoordelijk voor regelmatig contact over het leren en de ontwikkeling van het kind. Op de site van het ministerie staat ook dat de school moet investeren in de relatie met de ouders.

Voor een goed begrip van ouderbetrokkenheid moeten we onderscheid maken tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Onder ouderparticipatie wordt verstaan dat ouders betrokken worden bij allerlei activiteiten op school. Dat kan variëren van het samen onderhouden van de schooltuin tot het inzetten van overblijfmoeders en leesmoeders.

Ouderbetrokkenheid is echter meer. Voor een goede invulling van dit begrip is het gedachtegoed van dr. J. L. Epstein, onderzoeker in Amerika, bruikbaar. Zij onderscheidt verschillende typen of aspecten van ouderbetrokkenheid. Hierbij is goed ouderschap of goede opvoeding de eerste en onzes inziens ook de belangrijkste. Daarna komen andere aspecten zoals een goede communicatie tussen ouders en school, ouder­participatie en huiswerkbegeleiding.

Vaak wordt in het kader van ouderbetrokkenheid genoemd dat betrokkenheid van ouders bij het leren goed is voor de leeropbrengsten. Ook wordt regelmatig gesteld dat de prestaties van Nederlandse leerlingen en studenten op gebieden zoals rekenen en taal achterblijven en beter moeten.

Het is goed om leerresultaten te bevorderen. Bij ouderbetrokkenheid gaat het echter om de opvoeding in brede zin. Op school gaat het om meer dan om taal en rekenen. Het gaat ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Godsdienstige opvoeding en morele opvoeding zijn bovendien onmisbare onderdelen van christelijk en reformatorisch onderwijs. Dan moet overigens duidelijk zijn wat goede opvoeding is, zodat ouders en school hetzelfde voor ogen hebben.

Dat dit niet vanzelfsprekend is, bleek gisteren op genoemde conferentie uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ouders vinden het belangrijk dat de school duidelijke regels stelt. Tegelijk is hun steun voor het gezag van de leerkracht op dit punt niet vanzelfsprekend.

Wij signaleren in het publieke debat over opvoeding dat er wisselend een pleidooi gevoerd wordt voor meer gezag en grenzen stellen enerzijds en voor meer positieve aandacht voor jongeren anderzijds. Regelmatig blijkt uit onderzoek of uit onze eigen ervaring dat school en ouders van elkaar vinden dat ze een van beide te weinig doen.

Het zou winst zijn als ouders en school zich realiseren dat een goede opvoeding bestaat uit evenwicht tussen beide. Als we alleen grenzen stellen, komen we uit bij een autoritaire opvoedingsstijl. Als we ons alleen richten op de behoeften van het kind, komen we terecht bij een toegeeflijke opvoedingsstijl. Laten ouders en leerkracht elkaar steunen bij beide onmisbare aspecten.

In de typologie van Epstein is communicatie tussen school en ouders een apart onderdeel. In het algemeen wordt gesteld dat leerkracht en ouders niet dezelfde positie hebben. Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind. Leerkrachten hebben, in tegenstelling tot ouders, een professionele verantwoordelijkheid. Ouders en leerkrachten zijn dus niet gelijk, maar het contact moet wel op voet van gelijkwaardigheid plaatsvinden.

Uit het onderzoek ”Drempels slechten” dat in Zeeland is uitgevoerd op reformatorische scholen blijkt dat leerkrachten het moeilijk vinden om met ouders over de opvoeding te praten. Ze voelen zich onzeker omdat ze niet dezelfde ervaring hebben als ouders.

Aan de andere kant blijkt steeds weer uit onderzoek dat ouders zich juist op het gebied van de opvoeding onzeker voelen. Wellicht zoeken ze daarom ook niet zo snel steun bij een leerkracht. Laten leerkrachten en ouders zich realiseren dat ze beiden hun eigen kennis maar ook onzekerheden hebben. Laten ze in een open sfeer met elkaar het gesprek over de opvoeding van de kinderen voeren.

De auteurs zijn onderwijsadviseurs en leden van de werkgroep ouderbetrokkenheid van Driestar Educatief.

Mbo mag van start met de herziene kwalificatiestructuur

Per 1 augustus 2016 is de invoering van de herziene kwalificaties en keuzedelen definitief. Vanaf dit schooljaar hebben mbo-scholen de mogelijkheid om op vrijwillige basis te starten met opleidingen die gebaseerd zijn op de herziene kwalificatiedossiers. Mbo-scholen mogen voor deze nieuwe opleidingen keuzedelen inzetten in de ‘vrije ruimte’.

In een kwalificatiedossier leggen bedrijfsleven en onderwijs samen vast over welke kennis, vaardigheden en competenties een mbo-gediplomeerde moet beschikken. Kwalificaties vormen de basis voor onderwijs en examinering op school en in het bedrijf. De herziene dossiers zijn compact en hebben een duidelijke opzet. Het aantal dossiers is met meer dan een kwart verminderd. Dat geeft scholen de mogelijkheid om hun opleidingen slimmer te programmeren.

Daarnaast zijn in het mbo-keuzedelen geïntroduceerd. Daarmee kunnen scholen met hun opleidingen flexibel inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt en kunnen studenten zich verder specialiseren voor hun diploma. Voor de invoering van keuzedelen in het mbo wordt de wetgeving aangepast.

Zie voor meer informatie de site van SBB.

Bron: http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=172381

Microsoft biedt student gratis Windows 10

Studenten in het mbo en hoger onderwijs en leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs kunnen via Surfspot en Slim.nl gratis hun Windows 7, 8 en 8.1 upgraden naar het nieuwe Windows 10 Education. Zij kunnen hiermee levenslang gebruikmaken van het nieuwe besturingssysteem. Dat kondigen Surfmarket, APS IT-diensten en SLBdiensten aan.

Studenten en leerlingen krijgen via Surfspot en Slim.nl gratis toegang tot Windows 10. Het gaat om de variant voor het onderwijs, namelijk Windows 10 Education. Deze variant heeft vrijwel dezelfde functionaliteit als de meest uitgebreide enterprise-versie. Bovendien biedt het ondersteuning aan de bring your own device (byod)-werkwijzen van onderwijsinstellingen. Het besturingssysteem biedt beveiliging via Bitlocker en maakt het mogelijk om virtuele machines aan te maken via Remote Desktop.

Upgraden naar Windows 10 Education is in de meeste gevallen mogelijk met behoud van de bestaande instellingen. Het besturingssysteem is beschikbaar voor Windows 7, Windows 8 en 8.1. Wanneer een leerling nog gebruik maakt van Windows XP of Vista, kan Windows 10 geïnstalleerd worden via een ‘schone’ installatie.

Studenten in het hoger onderwijs en leerlingen in het basisonderwijs bestellen Windows 10 Education op www.surfspot.nl. Scholieren in het voortgezet onderwijs en mbo-studenten vinden de software op www.slim.nl. Het besturingssysteem is beschikbaar voor zowel computers als tablets. Er wordt verwacht dat de optie voor mobiele telefoons dit jaar nog volgt.

Bron: http://www.computable.nl/artikel/nieuws/besturingssystemen/5445494/1277048/microsoft-biedt-student-gratis-windows-10.html

Mbo-scholen blijven kwetsbare jongeren weigeren

Kwetsbare jongeren die een mbo-opleiding willen volgen, krijgen vaak ‘nee’ te horen. Voor deze jongeren dreigt een verloren schooljaar en dat terwijl de wet Passend Onderwijs de toegang voor deze groep tot het mbo juist zou moeten vergroten. Scholen weigeren probleemleerlingen omdat de kans groot is dat ze uitvallen, en uitval heeft voor de scholen financiële consequenties.

Nieuwsuur spreekt met kwetsbare jongeren die graag een opleiding willen volgen, maar niet worden toegelaten.

Hartstilstand

De droom van Debbie Inpijn is een eigen bloemenwinkel. Ze was hard op weg dat te realiseren tot ze ziek werd. “Mijn zusje heeft op 18 oktober 2013 een hartstilstand gekregen. Ze kreeg een reanimatie van ruim anderhalf uur. Vanaf toen ging het helemaal de andere kant op. Je hele wereld staat op zijn kop”, vertelt Babs Inpijn, de zus van Debbie.

Debbie: “Ik heb er hersenletsel aan overgehouden. Daardoor is mijn geheugen gedeeltelijk aangetast. En je hoort het waarschijnlijk ook nog aan mijn spraak.”

Na haar revalidatie mocht Debbie alsnog examen in bloemschikken doen, maar op een lager niveau. Namelijk mbo 2 in plaats van mbo 4. De school beloofde haar dat ze mocht doorleren, maar ze werd toch geweigerd. Op haar examen mbo niveau 2 staan allemaal achten.

De scholen zouden iets meer tijd moeten geven en iets meer begrip moeten tonen.

Debbie Inpijn, geweigerd door mbo-school

David Moleman heeft het syndroom van Asperger en werd afgewezen door een mbo-instellingNIEUWSUUR

Asperger

Bij het meldpunt van JOB – de studentenorganisatie van mbo’ers – zijn de afgelopen maanden tachtig meldingen binnengekomen. Ook de 27-jarige David Moleman is geweigerd door een ROC.

Hij had een intakegesprek met een medewerker van de school. “De man gaf meteen aan dat ze geen leerlingen aannamen van 25 jaar of ouder. Omdat het uitvalpercentage vrijwel 100 procent is. Maar omdat ik een speciaal geval ben zou ik toch worden besproken.”

David heeft het syndroom van Asperger, maar volgens eigen zeggen heeft hij geen aanpassingen op school nodig. “Het belemmert mijn functioneren niet. Dus er is geen enkele reden voor extra begeleiding in de klas.”

De afwijzingsbrief zelf is bijzonder vaag. De aanleiding is het intakegesprek, dat nog geen 10 minuten heeft geduurd.

David Moleman, geweigerd door mbo-school

Buitenspel

Ook gemeenten zien dat mbo’s jongeren weigeren. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde onlangs het rapport Buitenspel. Hierin geeft 80 procent van de gemeenten aan dat jongeren soms niet worden toegelaten op de opleiding.

Volgens het kritische rapport komen jongeren in problemen omdat ze een scholingsplicht hebben. Gemeenten sturen de jongeren terug naar een opleiding en daar worden ze opnieuw geweigerd.

De Inspectie heeft weinig samenwerking aangetroffen tussen gemeenten en opleidingsinstellingen.

Rapport Buitenspel van Inspectie SZW

Jasmijn Lee Sack FongNIEUWSUUR

Binnen gemeenten helpen klantmanagers jongeren aan een baan of een opleiding. Jasmijn Lee Sack Fong, voorzitter van de beroepsvereniging van klantmanagers, herkent het probleem. “Ik vind het terecht van een school dat ze twijfels kunnen hebben. Maar ik zou het fijn vinden als ze het gesprek aangaan zodat jongeren de mbo-school kunnen overtuigen.”

Nieuwsuur heeft vorig jaar ook aandacht besteed aan kwetsbare jongeren die worden geweigerd door mbo-scholen. Alain van de Haar, directeur van de Graafschap luidde de noodklok. Hij zag dat veel ROC’s kwetsbare leerlingen weigeren.

Naar aanleiding van deze reportage zijn er Kamervragen gesteld door SP en PvdA. Toch geven verschillende instanties aan dat kwetsbare jongeren nog steeds worden geweigerd.

Het gaat me lukken. Al duurt het 20 jaar.

Debbie Inpijn

David Moleman en Debbie Inpijn hebben weinig vertrouwen in de wet. David denkt dat ook na de invoering mbo-scholen jongeren blijven weigeren. “Ze zouden mij nu al niet mogen weigeren omdat dat leeftijdsdiscriminatie is. Scholen werken zo tegen, dat veel leerlingen het opgeven. Het is te veel moeite. Dus ik denk dat een nieuwe wet dat niet zal veranderen.”

Toch geeft hij niet op en zal hij zich volgend schooljaar weer bij verschillende scholen aanmelden.

Knokken

De 20-jarige Debbie heeft haar diploma op niveau 2 dus gehaald. Maar met dit diploma zijn de kansen op een baan zeer klein. Debbie wil graag doorleren om haar droom van de bloemenzaak te verwezenlijken. Haar zus Babs twijfelt niet of Debbie het wel aan kan.

“Ze kan het nog steeds. De hersenen zijn nog steeds hetzelfde en de gedrevenheid is er nog meer dan voorheen. Ze heeft nog meer motivatie om door te knokken.”

Bron: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2049454-mbo-scholen-blijven-kwetsbare-jongeren-weigeren.html

Meer wedstrijden om vakmanschap mbo’ers

Mbo-leerlingen kunnen aan steeds meer wedstrijden meedoen om hun vakmanschap te laten zien. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs steekt 25 miljoen euro in deze vakwedstrijden, maakte ze vrijdag in de Braziliaanse stad Sao Paulo bekend. Bussemaker bezoekt daar de World Skills-wereldkampioenschappen voor beroepen.

Foto: ANP

De minister hoopt dat jongeren meer inspiratie en motivatie krijgen door de wedstrijden en zich tot vakman of vakvrouw specialiseren. „Vakwedstrijden op school geven jongeren een goed beeld van de mogelijkheden van hun toekomstige beroep”, aldus de minister.

Steeds meer scholen organiseren vakwedstrijden. Vorig jaar waren er ruim veertig scholen die hieraan meededen, vanaf dit schooljaar houden volgens het ministerie van Onderwijs ongeveer 80 procent van alle mbo-scholen schoolvakwedstrijden, als voorronde voor de landelijke kwalificatiewedstrijd. De kandidaten worden getraind en begeleid door experts uit het bedrijfsleven en van scholen. De wedstrijden maken deel uit van het zogenoemde excellentieprogramma voor talentvolle mbo-studenten.

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/24375287/__Meer_mbo-wedstrijden__.html